Kastav Jelušići

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kliknite i pogledajte veću sliku !

 

 

 

English German Italiano Spanish Czech

Kastav Jelušići - prodajem
građevinsko zemljište

Prodaju se dvije građevinske parcele po 517m2.
(može se kupiti samo jedna parcela ili obje zajedno)

Po urbanističkom planu za ovo područje minimalna površina
zemljišta na kojoj se smije graditi je 500m2, pod uvjetom da se
kuće drže zajedno (dvojni objekt).

Dozvoljeno je izgraditi više etažnu kuću (maksimalno 3 etaže)
ili prizemno poslovni prostor sa stanom na katu. Više detalje
možete vidjeti ovdje: uvjeti gradnje

Zemljište je udaljeno 4km od centra Kastva, u naselju Jelušići.

Udaljenosti:
do centra Rijeke 10-15min
do centra Kastva 5min
do zaobilaznice 7min
GPS kordinate parcela: S 45.39222 I 14.3542

Zemljište graniči sa zelenom zonom i u produžetku ulice
počinje poznata Kastavska šetnjica - šetnja oko grada
Kastva po šumi i prirodi. Blizu ste grada,
ali opet daleko od gužve, buke i prometa.

Do terena su priključci struje, vode i telefona.
Ulica još nije asfaltirana ali će biti uskoro.

I jedno i drugo zemljište imalo je lokacijsku dozvolu
za kuću sa po 2 stana od 63m2. Lokacijska dozvola je
istekla prije par mjeseci.

Vlasništvo 1/1. Nekretninu prodaje vlasnik, a ne agencija.

Cijena jednog zemljišta: 37.000 eur
Cijena oba dvije parcele: 65.000 eur


Više informacija na:
051/814-120 ili 091/633-2370
e-mail: petehovac @ gmail .com


English Kastav Jelušići - i sell building lands

I sell two building lands. Every land have 517m2.
(you can buy just one land or both together)

According to the urban plan for this area, minimal
land on which you can build MUST be 500m2.
Houses must be together. They will have one wall together.

It is allowed to build a more level house (maximum of 3 floors)
or ground-floor commercial space with an apartment upstairs.
More details you can find here: terms of building


The land is 4 km away from the center of Kastav in the village Jelusici.


Distances:
the city of Rijeka 10-15min
to center Kastva 5min
to highway 7min
GPS coordinates of plots: S 45.39222 and 14.3542

Land is bordering with a green zone. In the extension of the street
begins Kastav promenade - a walk around the city
through the forest and nature. This lands are close to the city,
but still far away from the crowds, noise and traffic.

Near to the lands are electricity connections, water and telephone.
Street not yet paved, but will be soon.

Both lands had a permit for a house
with 2 apartments of 63m2. Location permit is
expired a few months ago.

Having a 1 / 1. Property sale owner, not agency.

Price for one land: 37.000 eur
Price for both two parcels: 65.000 eur

For more information:
00385/51/814-120 or 00385/91/633-2370
e-mail: petehovac @ gmail .com


German Kastav - Jelušići Baulände


Ich verkaufe zwei Baulände. Jedes Land hat 517m2.
Nach Angaben der städtischen Plan für diesen Bereich (man kann
nur ein Land oder beides zusammen zu kaufen)

Minimal Grundstücke, auf denen Sie aufbauen können, MUSS 500m2 sein.
Häuser müssen zusammenarbeiten werden. Sie werden eine Wand zusammen haben.

Es ist erlaubt, um eine Ebene Haus (maximal 3 Stockwerke) zu bauen
oder im Erdgeschoss Gewerbefläche mit einer Wohnung im Obergeschoss.
Weitere Details finden Sie hier: hinsichtlich der Gebäude

Das Land ist 4 km entfernt vom Zentrum von Kastav, im Dorf Jelusici.

Entfernungen:
der Stadt Rijeka 10-15min
zum Zentrum Kastva 5min
zur Autobahn 7min
GPS-Koordinaten des Plots: S 45,39222 und 14,3542

Land grentzt mit einer grünen Zone. In der Verlängerung der Straße
beginnt Kastav Promenade - ein Spaziergang durch die Stadt
durch den Wald und Natur. Diese Länder sind in der Nähe der Stadt,
aber noch weit entfernt von den Menschenmassen, Lärm und Verkehr.

In der Nähe der Länder sind Stromanschlüsse, Wasser und Telefon.
Straße noch nicht asphaltiert, aber bald.

Beide Länder hatten eine Genehmigung für ein Haus
mit 2 Wohnungen von 63m2. Location erlaubt ist
Ablauf vor ein paar Monaten.

Mit einem 1 / 1. Eigentum verkaufen Inhaber, Agentur nicht.

Preis für ein Land: 37.000 eur
Preis für beide zwei Parzellen: 65.000 eur

Für weitere Informationen:
00385/51/814-120 00385/91/633-2370
e-mail:. Petehovac @ gmail.com


Italiano Kastav - Jelušići terreni edificabili


Vendo due terre edificio. Ogni terra ha 517m2.
(e possibile acquistare un solo terreno o entrambi insieme)

Secondo il piano urbanistico per questa zona, minimal
terreno su cui si puo costruire DEVE essere 500m2.
Case devono stare insieme. Avranno una parete insieme.

E 'consentito di costruire una casa di livello piu (massimo 3 piani)
o al piano terra spazio commerciale con un appartamento al piano superiore.
Maggiori dettagli si possono trovare qui: termini di costruzione

Il terreno si trova a 4 km dal centro di Kastav nel Jelusici villaggio.

distanze:
la citta di Fiume 10-15min
al centro Kastva 5min
per l'autostrada 7min
Coordinate GPS di complotti: S 45,39222 e ??14,3542

Terreno e confinante con una zona verde. Nel prolungamento della strada
Kastav comincia lungomare - una passeggiata per la citta
attraverso il bosco e la natura. Queste terre sono vicini alla citta,
ma ancora lontano dai, il rumore folla e del traffico.

Vicino alle terre di connessioni elettriche, acqua e telefono.
Strada non ancora asfaltata, ma lo sara presto.

Entrambe le terre aveva un permesso per una casa
con 2 appartamenti di 63m2. Permesso di locazione e
scaduto qualche mese fa.

Avere un 1 / 1. Vendita Case proprietario, non agenzia.

Prezzo per un terreno: 37.000 eur
Prezzo per entrambi i due pacchi: 65.000 eur

Per maggiori informazioni:
00385/51/814-120 00385/91/633-2370
e-mail:. petehovac @ gmail com


Spanish la tierra Kastav - Jelusic edificio


Vendo dos terrenos de construcción. Cada tierra tiene 517m2.
(se puede comprar sólo un terreno o los dos juntos)

De acuerdo con el plan urbanístico para esta zona, un mínimo de
terreno en el que se puede construir DEBE 500m2.
Las casas deben estar juntos. Tendrán una pared juntos.

Se permite la construcción de una casa de nivel más (un máximo de 3 plantas)
o en la planta baja local comercial con un piso de arriba.
Más detalles se pueden encontrar aquí: términos de la construcción

La tierra está a 4 km del centro de Kastav en el Jelusici pueblo.

distancias:
la ciudad de Rijeka 10-15min
a 5 minutos del centro Kastva
de la autopista 7 minutos
Coordenadas GPS de las parcelas: S 45.39222 y 14.3542

La tierra está al borde de una zona verde. En la prolongación de la calle
comienza Kastav paseo marítimo - un paseo por la ciudad
a través del bosque y la naturaleza. Estas tierras están cerca de la ciudad,
pero aún muy lejos de las multitudes, el ruido y el tráfico.

Cerca de las tierras son las conexiones eléctricas, agua y teléfono.
Calle aún no pavimentadas, pero será pronto.

Tanto las tierras tenía un permiso para una casa
con dos apartamentos de 63m2. Su colocación es
expiró hace unos meses.

Tener un 1 / 1. Propietario vende la propiedad, no la agencia.

Precio de una tierra: 37.000 euro
Precio para los dos paquetes: 65.000 euro

Para más información:
00385/51/814-120 00385/91/633-2370
e-mail:. petehovac @ gmail com


Czech Kastav - Jelusic stavební pozemek


I prodat dva stavební pozemky. Každá země má 517 m2.
(Můžete si koupit jen jednu zemi nebo oba dohromady)

Podle územního plánu pro tuto oblast, minimální
pozemek, na kterém si můžete vytvořit musí být 500 m2.
Domy musí být spolu. Budou mít jednu stěnu spolu.

Je povoleno vybudovat přízemní domek (maximálně 3 patra)
nebo přízemí komerční prostory s bytem v patře.
Více informací najdete zde: Podmínky stavebních

Na pozemku se nachází 4 km od centra Kastav v obci Jelusici.

Vzdálenosti:
město Rijeka 10-15min
do centra 5min Kastva
na dálnici 7min
GPS souřadnice pozemků: S 45,39222 14,3542 a

Pozemek je na hranicích s zelené zóny. V prodloužení ulice
Kastav začíná promenáda - procházka po městě
lesem a přírodou. Tato země se blíží k městu,
ale stále daleko od davů, hluku a dopravy.

V blízkosti země jsou elektrické přípojky, voda a telefon.
Street zatím zpevněné, ale bude brzy.

Obě země měly povolení pro dům
se 2 apartmány 63 m2. Lokalita povolení
skončila před několika měsíci.

S 1 / 1. Nemovitosti na prodej majitel, ne agentura.

Cena za jednu zemi: 37.000 eur
Cena za obě dvě části: 65.000 eur

Pro více informací:
00385/51/814-120 00385/91/633-2370
e-mail:. petehovac @ gmail com

© COPYRIGHT 2003 ALL RIGHTS RESERVED


eXTReMe Tracker